Monthly Archives: March 2017

45. Bức điện tín

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 45 của sách Cha Vô Danh : Bức điện tín. Đây cũng là đoạn đầu của phần thứ ba của sách, nhan đề : Cuộc đổi đời (1975-1980) Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments