Monthly Archives: January 2016

23 : Những biến chuyển lớn lao

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 23 của Cha Vô Danh : Những biến chuyển lớn lao Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

22 : Lính chữa lửa tí hon

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 22 của Cha Vô Danh : Lính chữa lửa tí hon

Posted in Sách "Cha vô danh" | 7 Comments

Đỗ Quý Toàn : đọc sách De Père Inconnu của Phạm Ngọc Lân

Mời quý vị và các bạn đọc bài điểm sách De Père Inconnu của Đỗ Quý Toàn : Tìm Gốc Cha, Quê Hương Mẹ

Posted in Điểm sách | Leave a comment

21. Cây có ma

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 21 của Cha Vô Danh : Cây có ma

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments